รายวิชา  การออกแบบเว็บไซต์ (ง 20229) 
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์

Teacher : Sasiwimon Maneechai
 


ประกอบด้วย 10 เรื่อง ดังนี้
 เรื่องที่ 1 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์
เรื่องที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
เรื่องที่ 3 เริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์
เรื่องที่ 4 การจัดและตกแต่งข้อความ
เรื่องที่ 5 การจัดและตกแต่งรูปภาพ
เรื่องที่ 6 การสร้างตาราง
เรื่องที่ 7 การสร้างจุดเชื่อมโยง
เรื่องที่ 8 การสร้างเฟรมเซต
เรื่องที่ 9 การสร้างเทมเพลต
เรื่องที่10 การเผยแพร่เว็บไซต์

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 การประยุกต์การสร้างเว็บไซต์ การจัดเนื้อหาและการตกแต่งข้อความในเว็บเพจ  การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพและสื่อมัลติมิเดีย  การสร้างตาราง การสร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ เว็บไซต์ และการสร้างเฟรม ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และอัพโหลดเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำเว็บไซต์ นำเสนอข้อมูลและข่าวสารเข้าสู้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ  ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการสร้างเว็บ ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งข้อความและสามารถนำไปประยุกต์ได้
4. บอกลักษณะของภาพกราฟิกในเว็บเพจได้ และใส่รูปภาพในเว็บเพจได้
5. มีทักษะการใช้มัลติมีเดียในเว็บเพจ และสามารถนำไปประยุกต์ได้
6. สร้างตารางบนเว็บเพจได้ และปรับแต่งรายละเอียดของตารางได้
7. อธิบายการเชื่อมโยง และกำหนดคุณสมบัติการเชื่อมโยงได้
8. ออกแบบเว็บเพจด้วยการสร้างเฟรม และเชื่อมโยงเฟรมเซต และสามารถนำไปประยุกต์ได้
9. ปฏิบัติการอัพโหลดเว็บไซต์และเข้าสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้